Ο Σκοπός μας…

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια ως αποτέλεσμα βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.

Στα πλαίσια της συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας οι δραστηριότητες του Συνεταιρισμού θα εστιάζουν στην τοπική κοινωνία και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο για τη δημιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας που θα αφορούν και ειδικές ομάδες όπως μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες κλπ.

Ειδικότερα, ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης θα ασκήσει οικονομικές δραστηριότητες, παραγωγικές, μεταποιητικές, εμπορικές ή ανταλλακτικές, οι οποίες θα:

Προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος,

Συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα,

Προωθούν την ισότητα των φύλων,

Προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά.

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού ως προς την βιώσιμη ανάπτυξη εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

α. Παραγωγή, μεταποίηση και πώληση τοπικών γεωργικών και παραδοσιακών προϊόντων καθώς και προϊόντων αρτοποιίας.

β. Αειφόρος γεωργία, η οποία θα δίνει έμφαση στη διατήρηση και διάδοση απειλούμενων τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και στην αποτροπή διείσδυσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

γ. Τοπικά υποστηριζόμενη γεωργία, που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη απευθείας εμπορικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και θα ενισχύει την προσβασιμότητα σε είδη πρώτης ανάγκης, ιδίως των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων του πληθυσμού, μέσα από την απευθείας διάθεσή τους.

δ. Δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Ως δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο ορίζεται η βασισμένη στο διάλογο, τη διαφάνεια και τον αλληλοσεβασμό εμπορική σύμπραξη, που επιδιώκει μεγαλύτερη ισοτιμία στο διεθνές και εγχώριο εμπόριο. Συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας καλύτερους όρους εμπορίας των προϊόντων, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων παραγωγών και εργαζομένων.

ε. Εναλλακτικό, θεματικό και ήπιο τουρισμό.

στ. Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.