Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ανεμώτια της Λέσβου

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ως τρόπος οργάνωσης της οικονομικής ζωής στα χωριά της βορειοδυτικής Λέσβου

Στο χωριό Ανεμώτια της Λέσβου στα μέσα του 2017 μία ομάδα νέων ανθρώπων, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, ίδρυσε την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση “Ηφαίστειο Ανεμώτιας Κοινσεπ, εγκαινιάζοντας ένα νέο τρόπο οργάνωσης της οικονομικής ζωής στην ορεινή αυτή πλευρά του Νησιού.

Καταστατικός σκοπός του εν λόγω Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη συλλογικού οφέλους μέσω της δημιουργίας θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας και βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης. Στα πλαίσια αυτά, οι δραστηριότητες του εξειδικεύονται στην παραγωγή και μεταποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων, στο δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο, στην αειφόρο γεωργία και στον εναλλακτικό, θεματικό και ήπιο τουρισμό.

Η Κοινσεπ “Ηφαίστειο Ανεμώτιας” βασισμένη σε έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας από αυτόν των κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τα εργαλεία του θεσμικού πλαισίου (Ν.4019/2011 & Ν.4430/2016) υλοποίησε αρχικά δύο εκ των καταστατικών της δραστηριοτήτων – παροχή υπηρεσιών απόσταξης σε τρίτους & υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών – καταφέρνοντας από τον πρώτο κιόλας χρόνο λειτουργίας να συμβάλει στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και να θεμελιώσει μια σημαντική θέση στην κοινωνική και οικονομική ζωή της κοινότητας αλλά και της γύρω περιοχής.

Τι εννοούμε όμως με τους όρους “Κοινωνική και Αλληλέγγυα οικονομία”; Ως Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ορίζεται το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και στο περιβάλλον αλλά και σε μία ενδυνάμωση των ίδιων κοινωνικών σχέσεων και των σχέσεων του ανθρώπου με τον τόπο του.

Στους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, του επονομαζόμενου Τρίτου Τομέα της οικονομίας συγκαταλέγονται κατά κύριο λόγο οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), οι οποίες στην ουσία είναι αστικοί Συνεταιρισμοί με συλλογικό και κοινωφελή σκοπό, που διαθέτουν εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα.

Οι εν λόγω φορείς έχουν δεσμευτικό κοινωνικό σκοπό και δημοκρατική λειτουργία (ένα μέλος – μία ψήφος), ενώ τα κέρδη τους δε διανέμονται στα μέλη αλλά κατανέμονται κατά 5% στο συνεταιριστικό αποθεματικό, 35% ως μπόνους στους εργαζόμενους πέραν της μισθοδοσίας και το υπόλοιπο 60% επανεπενδείεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.   

Ο χώρος της κοινωνικής οικονομίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει πεδίο δράσης ανθρώπων που απλά επιθυμούν την εύκολη απόκτηση εισοδήματος. Η κοινωνική οικονομία ενσωματώνει ηθικά κριτήρια και καταδεικνύει ότι η οικονομική ανάπτυξη και το κοινωνικό όφελος μπορούν κάλλιστα να συνυπάρχουν, θέτοντας έτσι τα θεμέλια για τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας “υγιούς κοινωνίας” η οποία δεν θα χαρακτηρίζεται από ατομικισμό, αλλά θα κατανοεί την έννοια και την αξία του συνεργατισμού ως προϋπόθεση σύστασής της.

Το συνδετικό υλικό που φέρνει κοντά και κρατά ενωμένα τα μέλη τα οποία συνθέτουν έναν τέτοιο φορέα περιγράφεται ως “κοινωνικό κεφάλαιο” που περιλαμβάνει την ηθική συναίνεση, την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την αποδοχή των κανόνων, την αμοιβαιότητα και την ανταλλαγή, τη διασύνδεση και την συνεργασία.

Σε μία παραγωγική ομάδα (ελαιουργική, αμπελουργική κλπ) το κοινωνικό κεφάλαιο συνδέεται κυρίως με την εμπιστοσύνη, την τίμια, ηθική και συνεργατική συμπεριφορά βασισμένη σε κοινές αξίες. Σε μία τέτοια ομάδα, η ηθική συναίνεση παρέχει στα μέλη της τη βάση για αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Στα χωριά της βορειοδυτικής Λέσβου, το ανθρώπινο δυναμικό, μέχρι σήμερα, έχει επιδείξει αποκλειστικό ενδιαφέρον στην συμβατική επιχειρηματικότητα με την ανάπτυξη ατομικών επιχειρήσεων. Μέσα από αυτές τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες δεν προέκυψε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επίτευξη  σκοπών με “κοινωνικό αντίκτυπο”. Από μόνο του αυτό το οικονομικό μοντέλο δε μπόρεσε να συμβάλλει ουσιαστικά στην βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων και στη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας, γι’ αυτό άλλωστε τα περισσότερα χωριά της περιοχής συνεχίζουν να φθίνουν πληθυσμιακά, με το ενεργό ανθρώπινο δυναμικό τους να μετακομίζει στα αστικά κέντρα του νησιού ή και εκτός αυτού.  

Τις προηγούμενες δεκαετίες, στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας, παραδοσιακοί πρωταγωνιστές ήταν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι επιχειρήσεις αυτών (τυροκομεία, ελαιοτριβεία κλπ). Σήμερα, ελάχιστοι από αυτούς είναι οικονομικά βιώσιμοι και έχουν μεταπέσει στο νέο θεσμικό καθεστώς (Ν.4384/2016), με τους περισσότερους να φυτοζωούν και να διαθέτουν μόνο τη σφραγίδα. Η μεγαλύτερη ζημιά που έχουν υποστεί οι αγροτικοί συνεταιρισμοί αναφέρεται στην εικόνα που έχει δημιουργηθεί στους πολίτες εν γένει, περί αυτών. Για τον απλό πολίτη, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί είναι συνώνυμο της μικροδιαφθοράς, της επιχειρηματικής αποτυχίας, των επιχειρήσεων που είναι εξαρτημένες από την εκάστοτε κυβέρνηση και επιβιώνουν με επιδοτήσεις.

Σε εποχές ακραίας αμφισβήτησης του “κοινωνικού” και του “συλλογικού” από το ακραία “οικονομικό” και το “ιδιωτικό”, χρειάζονται ισχυρές φωνές στις τοπικές μας κοινότητες που θα υπερασπιστούν το κοινωνικό και το συλλογικό και θα δημιουργήσουν ένα νέο περιβάλλον υποστηρικτικό στην ανάδυση του “κοινωνικού κεφαλαίου”, όπως αυτό προσδιορίστηκε ανωτέρω.

Στην ευρύτερη περιοχή της βορειοδυτικής Λέσβου υφίσταται ο οικονομικός χώρος ο οποίος εκτείνεται μεταξύ του ιδιωτικού και του δημοσίου που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε παραγωγικές ομάδες των τοπικών μας κοινοτήτων να αξιοποιήσουν ιδιωτικά και δημόσια εργαλεία προς επιδίωξη κοινωνικών και συλλογικών σκοπών και στόχων, που θα έχουν να κάνουν με την ίδια την επιβίωση της κοινότητας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Ο Τρίτος Τομέας της οικονομίας δύναται να καλυφθεί με την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) σε κάθε τοπική κοινότητα που θα καλύψουν επιχειρηματικές δραστηριότητες σε τομείς όπως:

 • Παροχή υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων
 • Δημιουργική απασχόληση παιδιών
 • Συμβουλευτική ενδυνάμωση
 • Προστασία και διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Περιβάλλον
 • Ανακύκλωση
 • Πιστοποίηση – Τυποποίηση
 • Διατήρηση παραδοσιακών επαγγελμάτων
 • Καλλιέργεια νέων αγροτικών προϊόντων
 • Κτηνοτροφία κλπ  

Στοίχημα για τις νέες κοινωνικές επιχειρήσεις που θα αναπτυχθούν πρέπει να είναι η καινοτομία, η αξιοπιστία και η αξιοποίηση του τοπικού κεφαλαίου σε όλες τις μορφές του (τοπικά προϊόντα, εορτές/φεστιβάλ, τοπίο, οικοσυστήματα, σύλλογοι, συνεταιρισμοί, αγρότες, επιστήμονες, κλπ).

Στόχος να δημιουργηθούν κοινωνικές επιχειρήσεις που θα είναι οικονομικά βιώσιμες, αυτοδύναμες, που θα δημιουργούν νέες προοπτικές και ελπίδες για το μέλλον των χωριών μας και θα συνεισφέρουν στην τοπική ανάπτυξη. Απώτερος σκοπός η μεταξύ τους δικτύωση και η σύσταση Ένωσης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Η κοινωνική οικονομία είναι ένα εναλλακτικό μέσο εξόδου από τον οικονομικό μαρασμό των χωριών της βορειοδυτικής Λέσβου καθώς εμπεριέχει όλη την ουσία της έννοιας της “κοινωνίας” και της “βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης”. Οι προοπτικές που γεννιούνται μέσα από το κοινωνικό και αλληλέγγυο μοντέλο οικονομικής οργάνωσης είναι πολλές και πρέπει να αξιοποιηθούν από τις τοπικές κοινωνίες. Η αρχή έγινε με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση “Ηφαίστειο Ανεμώτιας”. Το στοίχημα είναι δύσκολο, αλλά οφείλουμε να το κερδίσουμε..!!!

“Ηφαίστειο Ανεμώτιας Κοινσεπ”

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΣΕΠ «ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ»

Η ΑΝΕΜΩΤΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟ ΨΗΛΑ

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση “ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ” σας εύχεται Καλή Χρονιά με Υγεία και Ελπίδα!!!

Ας είναι το ξεκίνημα του 2019 η αφετηρία μίας δημιουργικής εποχής για το χωριό μας και τον τόπο μας!!!

Χρόνια Πολλά και Καλά σε όλους!!!

Η ΔΕ

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΣΕΠ “ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ”

ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση “ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ” σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα με Υγεία, Χαμόγελα και Ελπίδα!!!

Χρόνια Πολλά και Καλά σε όλους!!!

Η ΔΕ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΣΕΠ “ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ” TOY ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΣΒΟΥ “ΟΡΕΙΑΣ”

ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ

Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 το χωριό μας είχε την τιμή να το επισκεφτούν τα μέλη του Ορειβατικού Πεζοπορικού Συλλόγου Λέσβου “ΟΡΕΙΑΣ”, για πεζοπορία στα όμορφα μονοπάτια της αγροτικής περιφέρειας Ανεμώτιας.
Στα πλαίσια της πεζοπορίας, τα μέλη του Συλλόγου επισκέφτηκαν και το αποστακτήριο της ΚΟΙΝΣΕΠ “ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ” όπου έγινε επίδειξη απόσταξης με γευσιγνωσία τσίπουρου και σχετικά κεράσματα.
Ευχαριστούμε πολύ τον Ορειβατικό Σύλλογο “ΟΡΕΙΑΣ” για την επίσκεψή του στο χωριό μας και στο αποστακτήριο της ΚΟΙΝΣΕΠ και ελπίζουμε στο κοντινό μέλλον να μας ξαναεπισκεφτούν!
Η ΚΟΙΝΣΕΠ “ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ”, στο προσεχές διάστημα θα προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την περαιτέρω δυναμική εξέλιξη της επισκεψιμότητας στις εγκαταστάσεις της και στην ευρύτερη περιοχή.

12/11/2018 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ «ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ» ΣΤΗ 2η ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κ.ΑΛ.Ο. ATHENS EXPO ’18

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Ανεμώτιας – Λέσβου, «Ηφαίστειο Ανεμώτιας Κοινσεπ» συμμετείχε στην ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κ.ΑΛ.Ο. ATHENS EXPO 2018, την 2η Έκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που διεξήχθει στις 7 έως 11 Νοεμβρίου, στο παλιό χρηματιστήριο της Αθήνας στη Σοφοκλέους, με την συμμετοχή 150 εκθετών από όλη την Ελλάδα.

Η Κοινσεπ «Ηφαίστειο Ανεμώτιας», στο περίπτερο 15 στον τομέα της Αγροδιατροφής, εμφανίστηκε με δυναμική ταυτότητα και παρουσίασε το εγχείρημά της. Εκεί είχε την δυνατότητα να επικοινωνήσει με άλλες Κοινωνικές Επιχειρήσεις, να ανταλλάξει ιδέες και εμπειρία από ανάλογα εγχειρήματα.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ

Τέλος, δόθηκε η μοναδική ευκαιρία στην Κοινσεπ «Ηφαίστειο Ανεμώτιας» να παρουσιάσει το εγχείρημά της, τα μελλοντικά της σχέδια αλλά και τα προβλήματα των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. στον ίδιο τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος με αφορμή την περιήγησή του στην έκθεση επισκέφτηκε το περίπτερο της Κοινσεπ και συνομίλησε με τους εκπροσώπους της.

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΜ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ ΧΤΥΠΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ…

2η ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – Κ.ΑΛ.Ο. ATHENS EXPO ’18

Η Κοινσεπ «Ηφαίστειο Ανεμώτιας» συμμετέχει στη 2η ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – Κ.ΑΛ.Ο. ATHENS EXPO ’18 – ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7 έως 11/11 2018.

Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. από όλη την περιφέρεια της χώρας και από όλους τους παραγωγικούς κλάδους βρίσκονται στο Κέντρο της Αθήνας για να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, να μοιραστούν την εμπειρία του επιχειρείν μέσω της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και να απαντήσουν στις ερωτήσεις των επισκεπτών.

Η Κ.ΑΛ.Ο. είναι ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης της κοινωνίας και οικονομίας το οποίο ικανοποιεί κοινωνικές ανάγκες με καινοτόμο τρόπο δίνοντας έμφαση στον κοινωνικό αντίκτυπο και την αειφόρο ανάπτυξη.

Οι βασικές αρχές της Κ.ΑΛ.Ο. είναι:

 • Ο σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον

 • Η ισοτιμία

 • Η δημοκρατική συμμετοχή και λήψη αποφάσεων

Η Κ.ΑΛ.Ο. είναι ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας γιατί:

 • βασίζεται στην εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης και

 • δίνει έμφαση στη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια

Ως «Συλλογική ωφέλεια» εννοείται η από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών ενός φορέα Κ.ΑΛ.Ο., μέσα από:

 • τη διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων παραγωγής,

 • τη δημιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας,

 • τη συμφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Ως «Κοινωνική ωφέλεια» εννοείται η εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα μέσα από δραστηριότητες:

 • βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης προωθώντας την κοινωνική και οικονομική ισότητα, την ισότητα των φύλων και δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών,

 • παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής στέγασης, της κοινωνικής σίτισης, της παιδικής φροντίδας, της μακροχρόνιας φροντίδας και της κοινωνικής αρωγής και

 • κοινωνικής ένταξης δημιουργώντας προϋποθέσεις για την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες και τις ειδικές ομάδες.

ΟΙ ΛΟΥΛΑΔΕΣ ΤΗΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ ΞΑΝΑΚΑΠΝΙΣΑΝ

Φωτογραφία από την πρώτη μέρα απόσταξης

Η παράδοση χωρικής απόσταξης στην Ανεμώτια της Λέσβου δεν παρέμεινε στις μνήμες, στις συζητήσεις και στις φωτογραφίες…το νήμα ξαναδέθηκε από εκεί που είχε κοπεί…

Πριν από ένα χρόνο δέκα φίλοι έχοντας ως κοινή αφετηρία τον Σύλλογο Αμπελουργών Ανεμώτιας, όταν ξεκινούσαν το εγχείρημα ίδρυσης της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ ΚΟΙΝΣΕΠ» το αποτέλεσμα φάνταζε σχεδόν αδιανόητο. Μέχρι σήμερα οι μικροί αμπελοκαλλιεργητές του χωριού αναγκάζονταν να κάνουν κυριολεκτικά ταξίδι σε αναζήτηση αποσταγματοποιίου για να βγάλουν το τσίπουρο της χρονιάς. Μετά από πολύ προσπάθεια η ΚΟΙΝΣΕΠ «Ηφαίστειο Ανεμώτιας» δημιούργησε ένα Μικρό Αποσταγματοποιίο και έφερε σε πέρας το πρώτο εγχείρημα για την αξιοποίηση των προϊόντων του χωριού και την εξυπηρέτηση των κατοίκων του.
Ακολουθούν οι πρώτες φωτογραφίες από την έναρξη λειτουργίας του Μικρού (διήμερου) Αποσταγματοποιίου…

 

Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση “ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ”

 

 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

Μετά από προφορική ενημέρωση που είχαμε από το αρμόδιο τμήμα του Τελωνείου Μυτιλήνης, η έναρξη της αποσταγματικής περιόδου για τη Λέσβο θα γίνει τη Δευτέρα 22-10-2018.

Το αποστακτήριο μας στην Ανεμώτια είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί! Σας περιμένουμε για άμεση εξυπηρέτηση σε ένα φιλόξενο περιβάλλον!

«Ηφαίστειο Ανεμώτιας Κοιν.Σ.Επ»  Τηλ. Επικοινωνίας 6974923637 & 6974607224

ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΩΝ…

Η έναρξη της αποσταγματικής περιόδου πλησιάζει και όλα είναι έτοιμα στο αποσταγματοποιίο του Συνεταιρισμού στην Ανεμώτια της Λέσβου…

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6974923637 & 6974607224

Παραγωγικός Χειροποίητος Άμβυκας 130lit

Καύσιμη ύλη: πυρηνόξυλο με σύστημα inverter

Η παράδοση απόσταξης για την Ανεμώτια τελικά δεν παρέμεινε στις μνήμες, στις συζητήσεις και στις φωτογραφίες αλλά το νήμα ξανά δέθηκε από εκεί που είχε κοπεί…

«Ηφαίστειο Ανεμώτιας Κοιν.Σ.Επ»