Συνεταιριστικές Αρχές της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοινσεπ)

Blog

1η Συνεταιριστική Αρχή: Εθελοντική και Ελεύθερη συμμετοχή

Η Κοινσεπ είναι εθελοντική οργάνωση ανοικτή σε όλα τα πρόσωπα που είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της και επιθυμούν να αποδεχθούν τις ευθύνες του Μέλους, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, κοινωνικής καταγωγής, φυλής ή θρησκείας. Τα μέλη της Κοινσεπ αποδέχονται τις υποχρεώσεις, αναλαμβάνουν τις ευθύνες ώστε να απολαύσουν τα δικαιώματα και τα ωφελήματα της συνεταιριστικής δράσης.

2η Συνεταιριστική Αρχή: Δημοκρατικός έλεγχος από τα μέλη

Η Κοινσεπ είναι δημοκρατική οργάνωση ελεγχόμενη από τα μέλη της τα οποία συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής της και στη λήψη αποφάσεων. Τα μέλη που προσφέρουν υπηρεσίες ως αιρετοί εκπρόσωποι είναι υπόλογοι απέναντι στα υπόλοιπα μέλη. Τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα (κάθε μέλος μια ψήφος). Η συμμετοχή όλων των μελών στις αποφάσεις της Κοινσεπ είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της συνεργατικότητας δεδομένου ότι όλες οι δυνάμεις συγκεντρώνονται σε ένα κοινό στόχο.

3η Συνεταιριστική Αρχή: Οικονομική συμμετοχή των μελών

Τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα και διαχειρίζονται δημοκρατικά το κεφάλαιο του συνεταιρισμού. Με τη διαδικασία της δέσμευσης τα μέλη αποδεικνύουν έμπρακτα την συμμετοχή τους στην Κοινσεπ.

4η Συνεταιριστική Αρχή: Αυτονομία και ανεξαρτησία

Η Κοινσεπ είναι αυτόνομη οργάνωση αυτο-βοήθειας ελεγχόμενη από τα μέλη της. Εάν συνάπτει συμφωνίες με άλλους φορείς συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, ή αντλεί κεφάλαια από εξωτερικές πηγές, είναι σ’ αυτό ελεύθερη, ακολουθώντας κανόνες που διασφαλίζουν τον δημοκρατικό έλεγχο από τα μέλη και διατηρεί την συνεταιριστική αυτονομία της.

5η Συνεταιριστική Αρχή: Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση

Η Κοινσεπ παρέχει εκπαίδευση και κατάρτιση για τα μέλη, τους εκλεγμένους αντιπροσώπους και τους εργαζόμενους ώστε να μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της. Όλα τα μέλη έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που παράγονται στην διαδικασία οργάνωσης και παραγωγής.

6η Συνεταιριστική Αρχή: Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών

Η Κοινσεπ εξυπηρετεί τα μέλη της περισσότερο αποτελεσματικά και ισχυροποιεί τη συνεταιριστική φιλοσοφία της συνεργαζόμενη με άλλους συνεταιριστικούς φορείς, μέσω τοπικών, εθνικών, περιφερειακών δομών. Η συνεργασία με άλλους συνεταιριστικούς φορείς είναι ένα τρόπος να βελτιώσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

7η Συνεταιριστική Αρχή: Ενδιαφέρον για την κοινότητα

Η Κοινσεπ εργάζεται για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινότητας μέσω πολιτικών που εγκρίνονται από τα μέλη της. Συμβάλει στην ειρηνική συνύπαρξη, την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και το κάνει με τρόπο που προστατεύει και δεν υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον. Τα μέλη αποφασίζουν την ισορροπία μεταξύ του ατομικού ενδιαφέροντος και του ευρύτερου ενδιαφέροντος για την κοινότητα, έτσι ώστε αφενός να μην επηρεαστεί η βιωσιμότητα του συνεταιρισμού και αφετέρου να ενισχύσουν την κοινότητα.